JoomlaTemplates.me by iPage Review

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ออกติดตั้งป้ายประชาส…

ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก...

อ่านเพิ่มเติม

ออกพื้นที่ให้บริการร…

ออกพื้นที่ให้บริการรับยื่นแบ...

อ่านเพิ่มเติม

ติดป้ายประชาสัมพันธ์…

ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานภาษี ...

อ่านเพิ่มเติม

ออกพื้นที่สำรวจรายกา…

ออกพื้นที่สำรวจรายการทรัพย์ส...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมงานรายได้ทั้งหมด

- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (27 ม.ค. 63)
- รายงานผลการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ได้จากการรื้อถอน (7 ม.ค. 63)
  
- ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยการขายทอดตลาด (23 ธ.ค. 62)

- ขายทอดตลอดกรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเปป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค. 61)

- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (26 ต.ค. 61)

- ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (24 ต.ค. 61)

- จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 2561)

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหาร
   ส่วนตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ธ.ค. 62
- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
- จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

9 ธ.ค. 62

จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 62
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
19 ส.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 62 
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง สวน
   นายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบล
   ไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
   
ประกาศจากระบบ E-GP ทั้งหมด


จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง สวน
   นายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบล
   ไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
   
ราคากลางทั้งหมด

 

- ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ก.พ. 63
- จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) กองช่าง  14 ม.ค. 63
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพฐ. (1 มกราคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)
  จำนวน 6,149 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ธ.ค. 62
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด. (1 มกราคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 )
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ธ.ค. 62
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหารส่วน
  ตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 ธ.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ธ.ค. 62
- จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
  หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ธ.ค. 62
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 62
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพฐ. 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 62
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. 15 พฤศจิกายน -
   31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 62
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 62
จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 62
จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 26 ก.ย. 62
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง  25 ก.ย. 62 
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.ย. 62
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.ย. 62
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ส.ค. 62 
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 62 
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 62
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ส.ค. 62 
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ส.ค. 62
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล พร้อมตู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 62 
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 62 
ซื้อจัดซื้อชุดรับแขกขาเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ก.ค. 62
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
4 ก.ค. 62
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
3 ก.ค. 62
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิ.ย. 62
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง
   สวนนายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
20 มิ.ย. 62
- ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิ.ย. 62
จ้างตรวจเช็คและวางระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
17 มิ.ย. 62
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 62
ผู้ชนะการเสนอราคาทั้งหมด

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 61)  
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการรื้อถอนเสาธง, ซุ้มป้าย อบต. โคมไฟ และห้องไอซีที ของ อบต
  (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 (12 มี.ค. 61)  

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธง อบต.ไผ่โทน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (12 มี.ค. 61)  
รายงานขอจ้างก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (14 ก.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างบ่อสูบย้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (10 ม.ค. 60)

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างบ่อสูบย้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (10 ม.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 (10 ม.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 (10 ม.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 (10 ม.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9 (10 ม.ค. 60)

รานงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างทั้งหมด

คู่มือประชาชน เรื่อง การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และความพิการ 

คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือประชาชน เรื่อง ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปี พ.ศ.2560 (30 ก.ย. 60)

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง กลิ่นเหม็นของการเลี้ยงหมู่ของบ้านนายโชค กำธร (21 ก.พ. 60) 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง โรงสีข้าวปลิวกระจายรบกวนประชาชน (25 ม.ค. 60)
รายงานผลการตรวจจสอบกรณี นายไชยา ดวงใน ขอรับความช่วยเหลือถนนในหมู่บ้านชำรุด (12 ก.ย. 59)
รายงานผลการตรวจสอบกรณี นายสาโรจน์ ปิติจะ ขอรับความช่วยเหลือถนนการเกษตรชำรุด (30 ส.ค. 59)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
  วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม 2558

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2558
  วันจันทร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองกองทุนฯ (12 ธ.ค. 57) 

 

- ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 (20 พ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
   (4 ส.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 (9 พ.ย. 60)
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี  2561 (9 พ.ย. 60)
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564
   (9 พ.ย. 60)

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี (9 พ.ย. 60)

 

 

     

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922