ประกาศจากระบบ E-GP

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง (บาท)
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097057349) 02 ก.ย. 64 431,194.00
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097049001)02 ก.ย. 64441,433.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097011430)01 ก.ย. 64489,917.60
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087606797) 27 ส.ค. 64 439,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087500079)24 ส.ค. 64498,861.89
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077503642) 29 ก.ค. 64 609,321.00
จ้างโครงการต่อเติมห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077321759)16 ก.ค. 64207,257.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077273101)14 ก.ค. 64348,177.00
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่่ 3)12 ก.ค. 64316,260
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077062110)05 ก.ค. 64159,233.00
หาผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 64400,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067087348)07 มิ.ย. 64368,610.33
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งควั๊ะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067070242)07 มิ.ย. 64196,300.00
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายนาลุ่ม บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067057993)04 มิ.ย. 64268,890.00
หาผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำและสี จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057039556)05 พ.ค. 64120,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047399352)28 เม.ย. 64172,800.00
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยนบ้านกิ่วนาค หมู่ที่9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037462585)24 มี.ค. 64356,000.00
– จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร
   บ้านทุ่งคัวะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037347377)
18 มี.ค. 64384,000.00
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027419548)
23 ก.พ. 64


203,700.00


– จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127532489)
29 ธ.ค. 63

213,400.00

– ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย 84 ชุด เสื้อกั๊กแบบมีแถบสะท้อน
   แสง สีส้มพร้อมตราสัญลักษณ์ 18 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127071649)
07 ธ.ค. 63

159,840.00

– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117341371)
25 พ.ย. 63


480,000.00


– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.ค. 63


400,000.00


– จ้างโครงการงานจ้างสำรวจ/ ออกแบบ/ เขียนแบบ/ ประมาณราคา/ ตรวจสอบ และรับรอง
   แบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 63150,000.00
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 มิ.ย. 63400,000.00
– จ้างโครงการขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 มิ.ย. 63

188,635.65


– จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 63


 400,000.00


– จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 63


 241,860.00

– จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ที่3 ตำบลไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63


 400,000.00


– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63


241,860.00

– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
05 พ.ค. 63


 241,860.00

– จ้างจ้างเหมาสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 พ.ค. 63 137,700.00
– จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 63


 400,000.00

– จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 63


 400,000.00

– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63


400,000.00


– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63


 400,000.00

– จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 63
– จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 63
– จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63
– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหาร
   ส่วนตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
19 ส.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
– จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง
   สวนนายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
   ตำบลไผ่โทน  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
– ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
   ตำบลไผ่โทน  จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง     
   จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
– จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง
   สวนนายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
   ตำบลไผ่โทน  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
– ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
   ตำบลไผ่โทน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหาร
   ส่วนตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
19 ส.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
– จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง สวน
   นายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
– ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,6,8  และ  หมู่ที่ 924 ธ.ค. 2561
ราคากลาง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ 1, 2, 3, 6, 8, และหมูที่ 924 ธ.ค. 2561
คำสั่ง  แต่งแตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา DLTV  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารเฉพาะเจาะจง  ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา DLTV 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา DLTV 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง
หมู่ที่ 4 บ้านวังปิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง
หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561
ราคากลาง งานปรับปรุงต่อเติมห้องครัว อบต.ไผ่โทน30 ต.ค. 2561
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน29 ส.ค. 61
จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.2 ม.5 ม.7 ม.8 และม.9 บริษัท อพรวัฒน์21 มิ.ย. 2561
งานต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่โทน บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 41 พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มี.ค. 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)12 มี.ค. 2561
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 18 มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2561
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561
ราคากลาง งานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมและงานปูกระเบื้องพื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังปิ้ง  หมู่ที่ 4
8 ม.ค. 2561
ราคากลาง งานขุดลอกลำเหมืองใส้ไก่ บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 98 ม.ค. 2561
ราคากลาง งานดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 48 ม.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร และพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่  8 (จำนวน 2 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2560
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 จำนวน 8 สาย 22 ส.ค. 2560
ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 จำนวน 8 สาย22 ส.ค. 2560
1. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
2. ราคากลาง งานบูรณะเสริมผิวถนนคอนกรีต (งบจ่ายขาดเงินสะสม 2560) หมู่ที่ 3
7 ส.ค. 2560
1. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
2. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
7 ส.ค. 2560
1. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
2. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
3. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
7 ส.ค. 2560
ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 77 ส.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่  222 ก.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ที่ 514 ก.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 625 พ.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 625 พ.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 97 เม.ย. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้น อบต. ไผ่โทน9 ก.พ. 2560
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งคัวะ-ฝายชะลอน้ำระบบประปาภูเขา2 ก.พ. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน
1. หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน
2. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเอียด
10 ม.ค. 2560
1. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2
2. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7
3. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8
4. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9
10 ม.ค. 2560
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ทีี่ 1 18 พ.ย. 2559
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก11 พ.ย. 2559
จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 
2. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
3. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
4. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
5. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
 27 พ.ค. 2559

จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างประตูระบายทราย พร้อมพนังกล่อง GABION หมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
3.  โคครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 27 พ.ค. 2559
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดินขนาดกลาง บ้านไผ่โทน หมู่ที่  2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 พ.ย. 2558
สอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด3 พ.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด 16 ก.พ. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำดิบพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 79 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดิบพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2  9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายทราย บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อจ.แพร่สร้างประตูระบายทราย บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจำวาย หมู่ที่ 59 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่  9 9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9  9 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ที่ 5
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7
3. โครงการวางท่อระบบประปา บ้านกิ้วนาค หมู่ที่  9
14 ก.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 922 พ.ค. 2558
ราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 422 พ.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 122 พ.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 322 พ.ค. 2558
ราคากลาง จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 322 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 122 พ.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 625 มี.ค. 2558
ราคากลาง จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ต.ไผ่โทน 25 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 225 มี.ค. 2558
ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ต.ไผ่โทน 25 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 92  มี.ค. 2558
ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 2  มี.ค. 2558
บัญชีรายละเอียดราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 2  มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 923 ม.ค. 2558

One thought on “ประกาศจากระบบ E-GP

  • 2 กันยายน 2021 at 15:23 น.
    Permalink

    ฝากเว็บแชร์ข้อมูลโควิดด้วยครับ ในนี้มีวิธีการดูแลตัวเอง และข่าวสารที่ ทีมผมรวมทีมกันทำ CSR ช่วยเหลือสังคม รวบรวมข้อมูลโควิด-19

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *