Big cleaning day
ณ ป้อมยามบ้านแม่กระทิง
กิจกรรม Big cleaning day ณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง
และบุคลากร เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
 เดินรณรงค์กิจกรรมเทิดทูนปกป้อง
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรม Big Cleaning Day 
ประจำเดือนธันวาคม 2563
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของ
ชาติเพื่อสร้างการรับรู้ในพื้นที่ระดับตำบล

 

 ออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง  ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  ออกพื้นที่ให้บริการรับยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

- ประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (26 ม.ค. 64)
- ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (29 ต.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (26 ต.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(9 ต.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (25 พ.ค. 63)
    
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (25 พ.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง ขาดทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 10 รายการ
   (27 พ.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (31 มี.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (27 ม.ค. 63)

- รายงานผลการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ได้จากการรื้อถอน (7 ม.ค. 63)
  
- ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยการขายทอดตลาด (23 ธ.ค. 62)

- ขายทอดตลอดกรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเปป็นต้องใช้ในราชการ
   ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค. 61)

- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (26 ต.ค. 61)

- ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (24 ต.ค. 61)

 

- จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 2561)

 

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่อง วันที่ประกาศ ราคากลาง(บาท)
- จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ 6
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127532489)
29 ธ.ค. 63


213,400.00


- ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย 84
   ชุด เสื้อกั๊กแบบมีแถบสะท้อนแสง สีส้มพร้อมตราสัญลักษณ์ 18 ตัว
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127071649)
07 ธ.ค. 63


159,840.00


- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117341371)
25 พ.ย. 63


480,000.00


- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63087171505)
10 ส.ค. 63


400,000.00


- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.ค. 63


400,000.00


จ้างโครงการงานจ้างสำรวจ/ ออกแบบ/ เขียนแบบ/ ประมาณราคา/
   ตรวจสอบ และรับรอง
แบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 63

150,000.00

- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาย
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 มิ.ย. 63


400,000.00


- จ้างโครงการขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังปึ้ง หมู่ 4
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 มิ.ย. 63

188,635.65

- จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้น
   จราจร บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 63


 400,000.00


- จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 63

 241,860.00

- จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง
   หมู่ที่3 ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63

 400,000.00

- จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง
   หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63


241,860.00


- จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง
   หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
05 พ.ค. 63


 241,860.00


- จ้างจ้างเหมาสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ตำบล
   ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 63

 137,700.00

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

 เรื่อง  วันที่ประกาศ  ราคากลาง(บาท)
- จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ
   หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027419548)
23 ก.พ. 64


203,700.00


- ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ) สำนักปลัด
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027377769)
22 ก.พ. 64

11,299.00

- ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่โทน เดือน มีนาคม จำนวน 2,829
   กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027363711)
19 ก.พ. 64


22,122.78


- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
   ไผ่โทน เดือน มีนาคม จำนวน 828 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64027361317)
19 ก.พ. 64


6,474.96


- ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 คัน
   ,เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64027323289)
17 ก.พ. 64


21,500.00


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้กับเครื่องปริ้น
   หมายเลขครุภัณฑ์ 416/62/0071) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027145427)
08 ก.พ. 64


7,270.00


วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 20 รายการ 
   (เลขที่โครงการ : 64027080077)
04 ก.พ. 64

19,635.00

- จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564
   ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64027045251)
02 ก.พ. 64


6,750.00


- จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์
   417/58/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64017462216)
25 ม.ค. 63


8,500.00


- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน รอบ 5 จำนวน
   720 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017466807)
25 ม.ค. 63

5,630.40

- ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่.ไผ่โทน
   รอบ 5 จำนวน 2,460 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่
   โครงการ : 64017468150)
25 ม.ค. 63


19,237.20


- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
   ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64017427636)
22 ม.ค. 63


10,685.00


- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
   จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64017324911)
18 ม.ค. 63


22,000.00


- ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก 1 ชุด , เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว)
   กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017311223)
18 ม.ค. 63

15,400.00

- จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017155285)
11 ม.ค. 63


55,000.00


- จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ 6
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127532489)
29 ธ.ค. 63


256,000.00


- จ้างจัดหารถรับ-ส่งสำหรับเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอบรม
   ให้ความรู้การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอย ณ บ้านวังโป่ง หมู่ 5
   ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127544504)
28 ธ.ค. 6323,400.00ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
   ไผ่โทน เดือน มกราคม 2564 จำนวน 756 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127485488)
28 ธ.ค. 63


5,911.92 


- ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน เดือน มกราคม 2564 จำนวน 2,583 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127490188)
28 ธ.ค. 63


20,199.06


- จ้างเหมาทำป้ายบอกทางสะท้อนแสง พร้อมติดตั้ง (ป้ายบอกทาง
   สะท้อนแสงสีขาวแผ่นเหล็กซิงค์อักษรและลูกศรสีดำ ขนาด
   0.80x1.90 เมตร เสาปูนขนาด 4 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127145276)
08 ธ.ค. 6325,500.00- ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย 84
   ชุด เสื้อกั๊กแบบมีแถบสะท้อนแสง สีส้มพร้อมตราสัญลักษณ์ 18 ตัว
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127071649)
07 ธ.ค. 63


159,840.00


- จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยน
   อุปกรณ์รถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127040635)
02 ธ.ค. 63


13,802.00


- ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63117407247)
27 พ.ย. 63


21,942.92


- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน เดือนธันวาคม
   2563 จำนวน 828 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63117406199)
27 พ.ย. 63


6,474.96


- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63117341371)
24 พ.ย. 63


480,000.00


- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถไถ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117015399)
02 พ.ย. 63

17,000.0

- ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107318370)
27 ต.ค. 63

5,000.00

- จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน
   บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63107268124)
22 ต.ค. 63


47,290.00


- จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมพ่นยากำจัดวัชพืชบริเวณสนามกีฬาและศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107256321)
21 ต.ค. 63


9,500.00


คู่มือประชาชน เรื่อง การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และความพิการ 
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือประชาชน เรื่อง ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม