ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อม
รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร
ทฤษฎีใหม่
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
กิจกรรม จิตอาสา (Kick off) 
พัฒนาทำความสะอาด 
(big cleaning day)
โครงการจิตอาสา 
Big cleaning day 
ทำความสะอาด บ้านไผ่โทน หมู่ 2

 

 ออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง  ออกติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  ออกพื้นที่ให้บริการรับยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (26 ต.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(9 ต.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (25 พ.ค. 63)
    
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (25 พ.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง ขาดทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 10 รายการ
   (27 พ.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (31 มี.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (27 ม.ค. 63)

- รายงานผลการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ได้จากการรื้อถอน (7 ม.ค. 63)
  
- ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยการขายทอดตลาด (23 ธ.ค. 62)

- ขายทอดตลอดกรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเปป็นต้องใช้ในราชการ
   ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค. 61)

- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (26 ต.ค. 61)

- ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (24 ต.ค. 61)

 

- จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 2561)

 

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่อง วันที่ประกาศ ราคากลาง(บาท)
- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.ค. 63


400,000.00


จ้างโครงการงานจ้างสำรวจ/ ออกแบบ/ เขียนแบบ/ ประมาณราคา/
   ตรวจสอบ และรับรอง
แบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 63

150,000.00

- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาย
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 มิ.ย. 63


400,000.00


- จ้างโครงการขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังปึ้ง หมู่ 4
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 มิ.ย. 63

188,635.65

- จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้น
   จราจร บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 63


 400,000.00


- จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 63

 241,860.00

- จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง
   หมู่ที่3 ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63

 400,000.00

- จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง
   หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63


241,860.00


- จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง
   หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
05 พ.ค. 63


 241,860.00


- จ้างจ้างเหมาสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ตำบล
   ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 63

 137,700.00

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

 เรื่อง  วันที่ประกาศ  ราคากลาง(บาท)
- จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน
   บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63107268124)
22 ต.ค. 63


47,290.00


- จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมพ่นยากำจัดวัชพืชบริเวณสนามกีฬาและศูนย์
   พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107256321)
21 ต.ค. 63


9,500.00


- จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทางสัญจรเพื่อการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย
   เนื่องจากอุทกภัย บ้านไทรพร้าว หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 63

100,000.00

- จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนวาส์วทางส่งน้ำ สายแวคดั้มทางดูด เกลียวสปริง
   เกอร์และซ่อมกลอนประตูรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน
   บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 63


11,800.00


- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน รอบ 4
   จำนวน 1,548 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63097586982)
24 ก.ย. 63


12,105.36


- ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน รอบ 4
   จำนวน 5,160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63097593432)
24 ก.ย. 63


40,351.20


- จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ สำนักปลัด
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ก.ย. 63

8,164.00

- ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ โต๊ะทำงานเหล็ก 2 ตัว
   เก้าอี้นั่งทำงาน 3 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ก.ย. 63

38,400.00

- ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4,A3 ) จำนวน 4 รายการ
   กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14 ก.ย. 63

8,375.00

จ้างจัดจ้างเหมาค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม โครงการอาสาสมัคร
   ป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
11 ก.ย. 63

22,000.00

- ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ )
   สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.ย. 63

16,444.00

- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 63 20,358.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด 01 ก.ย. 63 12,200.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้และโต๊ะ
   ทำงานเหล็ก 2 ตัว)
 เป็นเงิน 19,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
01 ก.ย. 63

19,100.00

คู่มือประชาชน เรื่อง การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และความพิการ 
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือประชาชน เรื่อง ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำบ่อแก้ว

ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม