- ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (29 ต.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (26 ต.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(9 ต.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (25 พ.ค. 63)
    
- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (25 พ.ค. 63)
- ประกาศ เรื่อง ขาดทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 10 รายการ
   (27 พ.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (31 มี.ค. 63)

- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (27 ม.ค. 63)

- รายงานผลการประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ได้จากการรื้อถอน (7 ม.ค. 63)
  
- ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน โดยการขายทอดตลาด (23 ธ.ค. 62)

- ขายทอดตลอดกรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเปป็นต้องใช้ในราชการ
   ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ธ.ค. 61)

- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (26 ต.ค. 61)

- ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (24 ต.ค. 61)

 

- จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2561 (19 พ.ย. 2561)