มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

2. นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)  

3. นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)  

4. นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)   

5. นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)  

6. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

7. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)    

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

9. นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

10. นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

11. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

12. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

13. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)   

14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  

15. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)