(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

 เรื่อง  วันที่ประกาศ  ราคากลาง(บาท)
- จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017155285)
11 ม.ค. 63

55,000.00

- จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127532489)
29 ธ.ค. 63

256,000.00

- จ้างจัดหารถรับ-ส่งสำหรับเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะประเภท
   ขยะมูลฝอย ณ บ้านวังโป่ง หมู่ 5 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127544504)
28 ธ.ค. 63


5,911.92


- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน มกราคม 2564
   จำนวน 756 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127485488)
28 ธ.ค. 63

5,911.92

- ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
   เดือน มกราคม 2564 จำนวน 2,583 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127490188)
28 ธ.ค. 63


20,199.06


- จ้างเหมาทำป้ายบอกทางสะท้อนแสง พร้อมติดตั้ง (ป้ายบอกทางสะท้อนแสงสีขาวแผ่นเหล็กซิงค์อักษร
   และลูกศรสีดำ ขนาด 0.80x1.90 เมตร เสาปูนขนาด 4 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127145276)
08 ธ.ค. 63


25,500.00


- ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย 84 ชุด เสื้อกั๊กแบบมีแถบสะท้อนแสง     สีส้มพร้อมตราสัญลักษณ์ 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127071649) 07 ธ.ค. 63

159,840.00

- จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ หมายเลข
   ทะเบียน ตค 1389 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127040635)
02 ธ.ค. 63

13,802.00

- ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117407247)
27 พ.ย. 63

21,942.92

- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 828 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117406199)
27 พ.ย. 63

6,474.96

- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(เลขที่โครงการ : 63117341371)
24 พ.ย. 63

480,000.00

- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถไถ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117015399)
02 พ.ย. 63

17,000.0

- ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63107318370)
27 ต.ค. 63

5,000.00

- จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63107268124)
22 ต.ค. 63

47,290.00

- จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมพ่นยากำจัดวัชพืชบริเวณสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
   ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107256321)
21 ต.ค. 63

9,500.00

- จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทางสัญจรเพื่อการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย
   เนื่องจากอุทกภัย บ้านไทรพร้าว หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 63

100,000.00
- จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนวาส์วทางส่งน้ำ สายแวคดั้มทางดูด เกลียวสปริง
   เกอร์และซ่อมกลอนประตูรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน
   บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 63


11,800.00


- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน รอบ 4 จำนวน 1,548 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097586982)
24 ก.ย. 63

12,105.36

- ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน รอบ 4 จำนวน 5,160 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(เลขที่โครงการ : 63097593432)
24 ก.ย. 63

40,351.20

- จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.ย. 63
8,164.00
- ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ โต๊ะทำงานเหล็ก 2 ตัว เก้าอี้นั่งทำงาน 3 ตัว)
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ก.ย. 63

38,400.00

- ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4,A3 ) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.ย. 63 8,375.00
- จ้างจัดจ้างเหมาค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ก.ย. 63

22,000.00

- ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ )
   สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.ย. 63

16,444.00

- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 63 20,358.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด 01 ก.ย. 63 12,200.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้และโต๊ะทำงานเหล็ก 2 ตัว)
   เป็นเงิน 19,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
01 ก.ย. 63

19,100.00

- ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค. 63 67,500.00
- ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังเคมีดับเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
   ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 63


6,000.00


- ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน
   ตำบลห้วยโรงและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ส.ค. 63

8,140.00

- จ้างจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
   ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ส.ค. 63

19,800.00

- ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก)กองการศึกษา 
   จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 63

7,200.00

- ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 63 5,600.00
- วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 24 รายการ 18 ส.ค. 63 13,117.00
- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 63 15,700.00
- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ส.ค. 63

400,000.00

- จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 สิงหาคม - 
   30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 63

16,000.00

- ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน รอบ 3 จำนวน 1,548 กล่อง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 ก.ค. 63

12,105.36

- ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ไผ่โทน รอบ 3 จำนวน 5,160กล่อง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 ก.ค. 63

40,351.20

- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 63

400,000.00
- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 63 4,300.00
- ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 ก.ค. 63 4,300.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 ก.ค. 63 6,210.00
จ้างโครงการงานจ้างสำรวจ/ ออกแบบ/ เขียนแบบ/ ประมาณราคา/ ตรวจสอบ และรับรอง
   แบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 63

150,000.00

- ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด เป็นเงิน 13,285 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 13,285.00
- จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 มิ.ย. 63 400,000.00
- ซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่าพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิ.ย. 63 22,000.00
- จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ทาสีใหม่) หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 มิ.ย. 63 100,000.00
- จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ทาสีใหม่) หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 มิ.ย. 63

100,000.00

- จ้างโครงการขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มิ.ย. 63

187,200.00

- ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ฉากกั้นห้องแผงครึ่งกระจกขัดลายแผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิ.ย. 63 24,000.00
- จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 ตัว 11 มิ.ย. 63 13,500.00
- จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 
   ตำบลไผ่โทน 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
28 พ.ค. 63

400,000.00

- ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 63 37,500.00
- ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 10865 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 63 10,865.00
- ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จำนวน 3 แห่ง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 63

 30,529.28

- จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 9563 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 63  12,700.00
- ซื้อจัดซื้อวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
   ตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารรี 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
13 พ.ค. 63


 22,350.00


- ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก)จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พ.ค. 63  11,900.00
- จ้างจ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 63

 7,850.00

- จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ที่3 ตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 63

400,000.00

- จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
    จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 63

 300,000.00

- จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 63

 300,000.00

- จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 63

 300,000.00

- จ้างจ้างเหมาสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 63  137,700.00
- จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บธ4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63  12,205.00
- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน4เครื่องและเครื่องสำรองไฟ1เครื่อง 20 เม.ย. 63  19,700.00
- ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึก Inkjet) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 63  12,250.00
- ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 63

 37,500.00

- ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 63  24,360.00
- ซื้อจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 63  30,000.00
- ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร มอก.) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 63  11,000.00
- ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 63  14,628.00
- ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 63
- จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง
  
จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 63

- จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง
  
จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 63

- จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง     
   จังหวัดแพร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63

- จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 63

- จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,4,6 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะ
  เจาะจง
03 มี.ค. 63
- ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 มี.ค. 63
- ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะคอนกรีตระบบครัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 63
- ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ครั้งที่ 3 ) 
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 63

- ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ก.พ. 63
- ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 ก.พ. 63
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) กองช่าง  14 ม.ค. 63
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพฐ. (1 มกราคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)
  จำนวน 6,149 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ธ.ค. 62

ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด. (1 มกราคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 )
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ธ.ค. 62

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหารส่วน
  ตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 ธ.ค. 62

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 63)  
- จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
  หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 62) 
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 62)   
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพฐ. 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 62) 
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 62) 

จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 62) 
จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 62)  
จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 62)  

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (25 ก.ย. 62) 
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)  
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 62) 
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 62)
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 62)

ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 62) 
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)       
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล พร้อมตู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 62)

ซื้อจัดซื้อชุดรับแขกขาเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (4 ก.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (3 ก.ค. 62)
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง สวนนายประเวศ กาสาร 
   สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (20 มิ.ย. 62)
-
 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 62)  
จ้างตรวจเช็คและวางระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (17 มิ.ย. 62)
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 62)

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)

ซื้อนม UHT รสจืด ชนิดกล่อง 200 ซีซี จำนวน 1,518 กล่อง เพื่อแจกจ่ายแก่นักเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 3 แห่ง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 62)

ซื้อนม UHT รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1,240 กล่อง เพื่อแจกแก่เด็กเล็กศพด.อบต.ไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 62)

- จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 62)      
-  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 62)
-  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 642 โด๊ต 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 62)

-  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายฃะลอน้ำ หมู่ที่ 2,3,6,7 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 62)
-  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 62)
-  ซื้อวัสดุประกอบอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 62)
-  จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 62)
-  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 62)

-  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 62)    
จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน งวดเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 62)
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 62)
วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (20 ก.พ. 62)  
จ้างซ่อมแซมรถเเทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 62)     
จ้างรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
   ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (16 ม.ค. 62)
     
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 62)
      
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 62)    
จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 62)     

จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน งวดเดือนมกราคม 2562 (2 ม.ค. 62)
ซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24นิ้ว พร้อมเสาทาสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5นิ้ว สูง2.50เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 61)     
ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 125 ซีซี ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อใช้งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 61)
  
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 61)
   
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
   DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง หมูที่ 4 บ้านวังปิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 61)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ (17 ก.ย. 61) 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง กันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 ส.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 (17 ส.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (2 ก.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 61) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนเสาธง ซุ้มป้าย อบต. โคมไฟ และห้องไอซีที ของ อบต. (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (12 มี.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.ไผ่โทน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (12 มี.ค. 61) 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (12 มี.ค. 61) 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (22 ก.ย. 60)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (22 ก.ย. 60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 60) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (8 ก.ย. 60)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (22 ส.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด (18 พ.ย. 58)
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด (17 พ.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 
   จำนวน 8 ชุด (17 พ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา (25 ก.ย. 58)