1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (5 ต.ค. 63)
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 (3 ก.ย. 63)
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 (3 ส.ค. 63)
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื่้อจัดจ้างในรอยเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 (1 ก.ค. 63)
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 (1 มิ.ย. 63)
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 (1 พ.ค. 63)
 7. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือกรายไตรมาส ระหว่างเดือน ม.ค. 63 ถึง มี.ค. 63 (27 เม.ย. 63)
 8. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือกรายไตรมาส ระหว่างเดือน มการาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 (27 เม.ย. 63)
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 (1 เม.ย. 63)
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (2 มี.ค. 63)
 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 (3 ก.พ. 63)
 12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (2 ม.ค. 63)
 13. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (2 ธ.ค. 62)
 14. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 (2 พ.ย. 62)
 15. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 62 - มีนาคม 62)
 16. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 2 ไตรมาสแรก 2561
 17. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 18. รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2561
 19. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2561