รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 61)  
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการรื้อถอนเสาธง, ซุ้มป้าย อบต. โคมไฟ และห้องไอซีที
   ของ อบต (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
)(12 มี.ค. 61)  
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธง อบต.ไผ่โทน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
   (12 มี.ค. 61)
  
รายงานขอจ้างก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (14 ก.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างบ่อสูบย้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
   (10 ม.ค. 60)

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างบ่อสูบย้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
   (10 ม.ค. 60)

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 (10 ม.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 (10 ม.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 (10 ม.ค. 60)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9 (10 ม.ค. 60)