ขอเชิญชวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (ที่ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี ) สังกัดราชการส่วนภูมิภาค (ทั้ง 33 หน่วยงาน) ร่วมประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ทาง QR Code (ด้านข้าง) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565