แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม18 เม.ย. 2566
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
และให้คำปรึกษาทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปี 2566
18 เม.ย. 2566
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย วินัยและการรักษาของพนักงานส่วนตำบล 18 เม.ย. 2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตนของพนักเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม18 เม.ย. 2566