วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 เม.ย. 2566รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2566
16 มี.ค. 2566รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มี.ค. 2565รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ก.พ.65
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุถณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
13 พ.ย. 64รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 พ.ย. 64รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต