วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 2566ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6 ม.ค. 2566ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2566
2 ธ.ค. 2565กิจกรรม Big cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2565
11 พ.ย. 2565กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
7 ต.ค. 2565กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2565
5 ส.ค. 2565กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
5 ก.ค. 2565 กิจกรรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย (บ้านแม่จันทร์ฟอง อุอินทร์) บ้านจำวาย หมู่ที่ 5
10 มิ.ย. 2565กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนนายน 2565
ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน
5 เม.ย. 2565กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2565
ณ ทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณบ้านปางยาว