1. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลไผ่โทน
  2. สนามกีฬา อบต.ไผ่โทน
  3. ลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านไทรพร้าว
  4. สนามกีฬา โรงเรียนบ้านไผ่โทน และสนามกีฬา อบต.ไผ่โทน หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน
  5. ลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง
  6. สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านวังปิ้ง
  7. ลานกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย
  8. สนามกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว
  9. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งคัวะ
  10. ลานกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านกิ่วนาค