คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ส่วนสำนักปลัด
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาลและอบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท. (ส่วนที่ 2)
คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของอปท. (ส่วนที่ 1)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน อบต.
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) แก้ไข 2554
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ E-GP เพื่อรองรับการเร่งรัดเบิกจ่าย
คู่มือการบริหารความเสี่ยง-สป.กค.ปีงบ-2563
คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.
คู่มือการจัดทำแผนท้องถิ่น(ยุทธศาสตร์ แผน 3 ปี)
คู่มือการใช้งานระบบ info สำหรับผู้ใช้งานระดับ อปท.
คู่มือการใช้งานโปรแกรม (User Manual) ระบบเพื่อการวางแผนและการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2562
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร