วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 2566แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ปีงบประมาณ พ2564-2566
16 มี.ค. 2566นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 เม.ย. 2565นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2565
8 มี.ค. 2565แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปีงบประมาณ 2564-2566
8 มี.ค. 2565ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 มี.ค. 2565ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูส่วนตำบลและบุคคลากรทาง
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 มี.ค. 2565ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 มี.ค. 2565ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่า
()
8 มี.ค. 2565ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง (นักทรัพยากรบุคคล)
8 มี.ค. 2565คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ