บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศรัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษาและ อาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  งานพิพิธภันณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่   งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย