การคมนาคมขนส่ง

1) ถนน สาย
   ประเภทของถนน
   (1) ถนนลูกรัง สาย
   (2) ถนนลาดยาง สาย
   (3) ถนนคอนกรีต สาย
2) สะพาน แห่ง
3) สะพานลอยคนข้าม – แห่ง
4) แม่น้ำ 1 แห่ง คลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ำ – แห่ง

การคมนาคม

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1217 การคมนาคมทางบกได้แก่

  1. รถตู้สาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  2. รถโดยสารจากตำบลไผ่โทน – กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

ในเขตตำบลไผ่โทนมีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

มีไปรษณีย์ไทย คอยรับส่งสินค้า และมีบริษัทเอกชนเข้ามาให้บริการในการรับส่งสินค้าด้วย

การไฟฟ้า

1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,031 ครัวเรือน
2) พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด

การประปา

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ครบทั้ง 9 หมู่บ้านหมู่บ้านดำเนินการเอง