(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่อง วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059012015)01 พ.ค. 66242,868.23
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037187241)10 มี.ค. 66130,000.00
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037021500)2 มี.ค. 66200,350.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027572914)28 ก.พ. 66308,857.38
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027465165)23 ก.พ. 66313,717.82
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027258690)14 ก.พ. 66254,002.62
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027230062)13 ก.พ. 66287,008.63
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027145126)8 ก.พ. 66140,000.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027107293)6 ก.พ. 66110,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027035589)2 ก.พ. 66286,692.55
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017603265)31 ม.ค. 66318,589.80
จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017393131)20 ม.ค. 66146,262.55
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่สนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117209702)11 พ.ย. 65357,122.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097332634)13 ก.ย. 65341,430.49
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087100101)4 ส.ค. 65213,353.21
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077489140)26 ก.ค. 65110,295.00
จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคํ๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077408084)22 ก.ค. 65354,788.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077078728)5 ก.ค. 65267,296.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067497701)24 มิ.ย. 65505,164.00
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันดินโคลนสไลด์ริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067110886)7 มิ.ย. 65133,000.00
จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057255447)18 พ.ค. 65168,898.82
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057180248)12 พ.ค. 65203,983.31
จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047288602)20 เม.ย. 65421,867.48
จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037050356)03 มี.ค. 65106,164.49
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097057349) 02 ก.ย. 64 431,194.00
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097049001) 02 ก.ย. 64 441,433.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097011430) 01 ก.ย. 64 489,917.60
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087606797) 27 ส.ค. 64 439,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087500079) 24 ส.ค. 64 498,861.89
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077503642) 29 ก.ค. 64 609,321.00
จ้างโครงการต่อเติมห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077321759) 16 ก.ค. 64 207,257.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077273101) 14 ก.ค. 64 348,177.00
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่่ 3) 12 ก.ค. 64 316,260
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077062110) 05 ก.ค. 64 159,233.00
หาผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 64 400,000.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067087348) 07 มิ.ย. 64 368,610.33
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งควั๊ะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067070242) 07 มิ.ย. 64 196,300.00
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายนาลุ่ม บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067057993) 04 มิ.ย. 64 268,890.00
หาผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำและสี จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057039556) 05 พ.ค. 64 120,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047399352) 28 เม.ย. 64 172,800.00
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยนบ้านกิ่วนาค หมู่ที่9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037462585) 24 มี.ค. 64 356,000.00
– จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร
   บ้านทุ่งคัวะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037347377)
18 มี.ค. 64 384,000.00
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027419548)
23 ก.พ. 64


203,700.00


– จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127532489)
29 ธ.ค. 63

213,400.00

– ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย 84 ชุด เสื้อกั๊กแบบมีแถบสะท้อน
   แสง สีส้มพร้อมตราสัญลักษณ์ 18 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127071649)
07 ธ.ค. 63

159,840.00

– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117341371)
25 พ.ย. 63


480,000.00


– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.ค. 63


400,000.00


– จ้างโครงการงานจ้างสำรวจ/ ออกแบบ/ เขียนแบบ/ ประมาณราคา/ ตรวจสอบ และรับรอง
   แบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 63 150,000.00
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 มิ.ย. 63 400,000.00
– จ้างโครงการขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 มิ.ย. 63

188,635.65


– จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 63


 400,000.00


– จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 63


 241,860.00

– จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ที่3 ตำบลไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63


 400,000.00


– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 พ.ค. 63


241,860.00

– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
05 พ.ค. 63


 241,860.00

– จ้างจ้างเหมาสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ค. 63  137,700.00
– จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 63


 400,000.00

– จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 63


 400,000.00

– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63


400,000.00


– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63


 400,000.00

– จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 63
– จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 มี.ค. 63
– จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63
– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหาร
   ส่วนตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
19 ส.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
– จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง
   สวนนายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
   ตำบลไผ่โทน  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
– ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
   ตำบลไผ่โทน  จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง     
   จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
– จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง
   สวนนายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
   ตำบลไผ่โทน  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
– ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
   ตำบลไผ่โทน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหาร
   ส่วนตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 ธ.ค. 62
– จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
19 ส.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 62
– จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 62
– จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง สวน
   นายประเวศ กาสาร สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 62
– ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 62
– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27 เม.ย. 62
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03 ม.ค. 62
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,6,8  และ  หมู่ที่ 9 24 ธ.ค. 2561
ราคากลาง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ 1, 2, 3, 6, 8, และหมูที่ 9 24 ธ.ค. 2561
คำสั่ง  แต่งแตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา DLTV  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารเฉพาะเจาะจง  ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา DLTV 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา DLTV 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง
หมู่ที่ 4 บ้านวังปิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง
หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2561
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561
ราคากลาง งานปรับปรุงต่อเติมห้องครัว อบต.ไผ่โทน 30 ต.ค. 2561
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 29 ส.ค. 61
จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม.2 ม.5 ม.7 ม.8 และม.9 บริษัท อพรวัฒน์ 21 มิ.ย. 2561
งานต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไผ่โทน บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 1 พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 12 มี.ค. 2561
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 8 มี.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2561
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2561
ราคากลาง งานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมและงานปูกระเบื้องพื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังปิ้ง  หมู่ที่ 4
8 ม.ค. 2561
ราคากลาง งานขุดลอกลำเหมืองใส้ไก่ บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 8 ม.ค. 2561
ราคากลาง งานดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 8 ม.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร และพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่  8 (จำนวน 2 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ก.ย. 2560
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 จำนวน 8 สาย  22 ส.ค. 2560
ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 จำนวน 8 สาย 22 ส.ค. 2560
1. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2
2. ราคากลาง งานบูรณะเสริมผิวถนนคอนกรีต (งบจ่ายขาดเงินสะสม 2560) หมู่ที่ 3
7 ส.ค. 2560
1. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
2. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
7 ส.ค. 2560
1. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
2. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
3. ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
7 ส.ค. 2560
ราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 7 ส.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่  2 22 ก.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 14 ก.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 25 พ.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 25 พ.ค. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 7 เม.ย. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้น อบต. ไผ่โทน 9 ก.พ. 2560
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งคัวะ-ฝายชะลอน้ำระบบประปาภูเขา 2 ก.พ. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน
1. หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน
2. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเอียด
10 ม.ค. 2560
1. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2
2. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7
3. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8
4. ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9
10 ม.ค. 2560
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ทีี่ 1  18 พ.ย. 2559
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 พ.ย. 2559
จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 
2. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
3. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
4. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
5. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
 27 พ.ค. 2559

จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างประตูระบายทราย พร้อมพนังกล่อง GABION หมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
3.  โคครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
 27 พ.ค. 2559
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 พ.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผวิดินขนาดกลาง บ้านไผ่โทน หมู่ที่  2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  18 พ.ย. 2558
สอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด 3 พ.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านจำวาย หมู่ที่ 5  20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2  20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7  20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9  20 ต.ค. 2558
ราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด  16 ก.พ. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำดิบพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำดิบพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2  9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2   9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายทราย บ้านจำวาย หมู่ที่ 5  9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อจ.แพร่สร้างประตูระบายทราย บ้านจำวาย หมู่ที่ 5  9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจำวาย หมู่ที่ 5  9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต   9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 9 ก.ย. 2558
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่  9  9 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9   9 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ที่ 5
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7
3. โครงการวางท่อระบบประปา บ้านกิ้วนาค หมู่ที่  9
14 ก.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 22 พ.ค. 2558
ราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9  22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 22 พ.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4  22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 22 พ.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1  22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 3 22 พ.ค. 2558
ราคากลาง จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 3 22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 22 พ.ค. 2558
ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยแม่คำมี) บ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1  22 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 25 มี.ค. 2558
ราคากลาง จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ต.ไผ่โทน  25 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 25 มี.ค. 2558
ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ต.ไผ่โทน  25 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 2  มี.ค. 2558
ราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9  2  มี.ค. 2558
บัญชีรายละเอียดราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9  2  มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 23 ม.ค. 2558