ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ที่ 37 หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ ระยะทางตำบลถึงอำเภอ ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 144.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 90,462.50 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอนตามเชิงเขา ประชาชนอาศัยตามไหล่เขา และหุบเขามีอาชีพในการทำการเกษตรตามไหล่เขาและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปงจัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก
ภูมิอากาศเป็นแบบเมืองร้อนชื้น (Tropic) มี 3 ฤดูกาล ได้แก่

  1. ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40.40 องศาเซลเซียส
  2. ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกมากในเดือนกันยายน ปริมาณฝนตก โดยเฉลี่ยประมาณ 1,050 มิลลิเมตร
  3. ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส

ประชากร

ประชากร ( ข้อมูลจากสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2564 )
1) จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1,031 ครัวเรือน
2) ประชากรทั้งสิ้น 2,556 คน แยกเป็นชาย 1,250 คน หญิง 1,306 คน
จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลบ้านปงแยกตามเพศ

ข้อมูลจากรายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2564
ข้อมูลจากรายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2564

ประชากรตำบลไผ่โทน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564

พื้นที่ (ตร.กม.)พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
144.742,5522,4632,5492,5562,556

3) จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ คน
4) ความหนาแน่นของประชากร 19 คน / ตร.กม. (144.74 ตร.กม.)