โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันภัยจากโรคเบาหวาน ประจำปี 2563 ( 30 ก.ย. 2563
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ( 30 ก.ย. 2563)
โครงการชะลอภาวะไตวาย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 (30 ส.ค. 2563)
โครงการกลุ่มเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563 (30 ส.ค. 2563)
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 (30 ก.ค. 2563)
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562