ประจำปี 2566
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 (12 พ.ค. 66)
โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (11 พ.ค. 66)
ร่วมต้อนรับและรับฟัง จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (8 พ.ค. 66)
รับมอบหญ้าเทียม จำนวน 60 ตารางเมตร และลงพื้นที่ปูหญ้าเทียมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (3 พ.ค. 66)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและคณะกรรมการบริหารอำเภอบูรณาการ (3 พ.ค. 66)
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตนของพนักเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม (7 เม.ย. 66)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์) (วันจักรี) (6 เม.ย. 66)
ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในวันจักรี ประจำปี พ.ศ.2566 (6 เม.ย. 66)
เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กปท. (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่โทน)., (การบริหารจัดการระบบดุแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) LTC, และกองทุนฟื้นฟูฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในการบริหารจัดการกองทุน (28 มี.ค. 66)
ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรม สาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566” (18 มี.ค. 66)
เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (17 มี.ค. 66)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (15 มี.ค. 66)
ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการ ถนนแอสฟัลท์ติก ม.1 บ้านไทรพร้าว ม.3 บ้านแม่กระทิง ม.8 บ้านทุ่งควัะ ม.9 บ้านกิ่วนาค (14 มี.ค. 66)
ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยงบประมาณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (13 มี.ค. 66)
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (11 มี.ค. 66)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบนโยบายจากจังหวัดและรับทราบปัญหาต่างๆเป็นประจำทุกเดือน (1 มี.ค. 66)
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไทรพร้าว (20 ก.พ. 66)
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (20 ก.พ. 66)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (15 ก.พ. 66)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (10 ก.พ. 66)
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กิจกรรมป้องกันรักษาและควบคุถมไฟป่า และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (16 ม.ค. 66)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (13 ม.ค. 66)
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (8 ม.ค. 66)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2566 (6 ม.ค. 66)
ร่วมพิธีปล่อยปลา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (6 ม.ค. 66)
พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (4 ม.ค. 66)
ตรวจเยี่ยม จุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ จุดตรวจแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (29 ธ.ค. 65)
โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 พ.ศ.2565 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (23 ธ.ค. 65)
พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาวิณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง (19 ธ.ค. 65)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (15 ธ.ค. 65)
สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (15 ธ.ค. 65)
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกภายในครัวเรือน ในครัวเรือน หมู่ 1 บ้านไทรพร้าว และ หมู่ 9 บ้านกิ่วนาค (7 ธ.ค. 65)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (6 ธ.ค. 65)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 65)
Big cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2565 (2 ธ.ค. 65)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/256 (1 ธ.ค. 65)
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขยะอันตราย ในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้อนที่ตำบลไผ่โทน (17 พ.ย. 65)
ลงพื้นที่ประสานงานและสร้างความเข้าใจ รณรงค์ จัดทำกิจกรรม (Kick off) การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 พ.ย. 65)
ประชุม การจัดกิจกรรม (Kick off) การจัดการขยะเปียกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (15 .. 65
ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกหครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แพร่ ครั้งที่ 3/2565 (15 พ.ย. 65)
ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (15 พ.ย. 65)
ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับ ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน (15 พ.ย. 65)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (11 พ.ย. 65)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 65)
ร่วมเดินขบวนแห่งานประเพณีกินสลากหลวงวัดพระบาทมิ่งเมือง ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (18 ต.ค. 65)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2565 (10 ต.ค. 65)
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ล้างถนนเนื่องจากมีดินโคลนไหลลงมาสะสมที่เกิดจากฝนตก ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ (3 ต.ค. 65)
ประจำปี 2565
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 (1 ก.ย. 65)
รับมอบ ถุงปันน้ำใจ ผ้าห่ม ถุงผ้า น้ำดื่ม โดยได้รับการบริจาค โดย ท่าน ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.แพร่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และ ท่าน สจ.ชนาธิป ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอร้องกวาง (24 ส.ค. 65)
กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกนำยุงลายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่โทน (24 ส.ค. 65)
ร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” (19 ส.ค. 65)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (15 ส.ค. 65)
กิจกรรมปลูกต้นไม้กับบริษัทแพร่ดำรงวิทย์ในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (11 ส.ค. 65)
ลงพื้นที่ พ่นยาหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณใน หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย หมู่ที่ 1 บ้านไทรพร้าว และ หมู่ที่ 9 บ้านกิ่วนาค (9 ส.ค. 2565)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (5 ส.ค. 2565)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (5 มิ.ย. 65)
รับ มอบ กรวยยาง เสื้อสะท้อนแสง กระเป๋าพยาบาล และเสื้อกันฝน ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เผื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน (30 มิ.ย. 65)
นำส่งขยะอันตรายที่รวบรวมจากพื้นที่ตำบลไผ่โทน ณ ลานบริเวณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (28 มิ.ย. 65)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ครั้งที่ 3/2565 (28 .. 65)
ลงประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเก็บรวบรวมขยะอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่โทน (24 มิ.ย. 65)
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (23 มิ.ย. 65)
ร่วมกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลไผ่โทน จัดโดย สำนักงานอุตสากรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (22 มิ.ย. 65)
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) (20 มิ.ย. 65)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (20 มิ.ย. 65)
ร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย (18 มิ.ย. 65)
ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับ ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บ้านทุ่งคัวะหมู่ที่ 8 ตำบลไผ่โทน (15 มิ.ย. 65)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (15 มิ.ย. 65)
ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บริเวณนอกอาคาร บริเวณในห้องเรียน โรงเรียนบ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน (13 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่ ล้างถนนบริเวณทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนกับทางเข้าบ้านไทรพร้าว ตำบลไผ่โทน (13 มิ.ย. 2565)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (10 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 บริเวณพื้นที่ด้านนอกโรงเรียนและบริเวณห้องเรียน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 (10 มิ.ย. 2565)
เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติและร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) (10 มิ.ย. 2565)
ร่วมการประชุมหัวหน้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบรูณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 6/2565 (1 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (1 มิ.ย. 2565)
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ใฝ่รักษาศีล 5 อำเภอร้องกวาง (30 พ.ค. 2565)
ร่วมทำความสะอาดฌาปนสถาน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน (23 พ.ค. 2565)
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น (20 พ.ค. 2565)
ออกพื้นทีสำรวจความเสียหายที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากเส้น แม่น้ำคำมีเพิ่มเติม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน (18 พ.ค. 2565)
ลงสำรวจความเสียหายที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากเส้นแม่น้ำคำมี ในพื้นที่เขตตำบลไผ่โทน (17 พ.ค. 2565)
อบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและบุคลากรเพื่อป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2565 (12 พ.ค. 2565)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (12 พ.ค. 2565)
เข้าร่วมการประชุมอบรมการติดตามประเมินผลการบันทึก โปรแกรมโครงการกิจกรรมทางกาย (10 พ.ค. 2565)
พิธีเปิดการอบรมผู้นำนักเรียน ประจำปีการึศึกษา 2565 (9 พ.ค. 2565)
ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 (9 พ.ค. 2565)
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (20 เม.ย. 2565)
ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค หมู่ที่ 4 บ้านวังปึ้งและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน (12เม.ย. 65)
ลงพื้นที่้และมอบเงินสนับสนุนให้กับ จุดตรวจบริเวณหน่วยบริการประชาชนบ้านแม่กระทิง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่โทน และ จุดตรวจบริเวณหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน (11 เม.ย. 65)
แจกจ่ายน้ำให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคช่วงหน้าแล้ง (11 เม.ย. 65)
ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอร้องกวาง (ศปก.อ.) (11 เม.ย. 65)
ลงพื้นที่ติดธงจุดอันตราย ถนนเส้นทางบ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 (8 เม.ย. 65)
ร่วมตอนรับและลงพื้นที่กับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการกักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ ตำบลไผ่โทน (8 เม.ย. 65)
พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านผู้ติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 2 (8 เม.ย. 65)
ลงพื้นที่ล้างรางระบายน้ำร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ในหมู่ที่ 9 บ้านกิ่วนาค (7 เม.ย. 65)
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ครั้งที่ 4/2565 (1 เม.ย. 65)
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” (31 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านผู้ติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 3 แม่กระทิง และหมู่ที่ 4 บ้านวังปึ้ง (30 มี.ค. 65)
ประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2565 (30 มี.ค. 65)
อบ “ถุงปันสุข” ดูแลห่วงใยใส่ใจ ให้กับทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่โทน (29 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านผู้ติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 3 (29 มี.ค. 65)
ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟการพัฒนาตำบลไผ่โทนโดยแบบบูรณาการ (29 มี.ค. 65)
พ้นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านผู้ติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 1 บ้านไทรพร้าว (28 มี.ค. 65)
ร่วมประชุมการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอครั้งที่ 1/2565 (23 มี.ค. 65)
แจกจ่ายน้ำให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคช่วงหน้าแล้ง (23 มี.ค. 65)
ตอนรับ ทีมงานจากพรรคภูมิใจไทย เพื่อรับบริจาค “ถุงปันสุข” ดูแลห่วงใยใส่ใจ ประชาชน หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK จำนวน 50 ชุด (23 มี.ค. 65)
บริจาคชุดตรวจ ATK ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่โทน (21 มี.ค. 65)
เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (18 มี.ค. 65)
พ้นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านผู้ติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 1 บ้านไทรพร้าว (17 มี.ค. 65)
มอบทุนและสิ่งของจำเป็นให้กับครอบครัวของ นายเอกชัย ตาคำ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งคัวะ (17 มี.ค. 65)
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเกิดปัญหาของไฟป่าและการจัดการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อให้ปริมาณขยะลดลงสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ (16 มี.ค. 65)
ข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนทำความสะอาด วัดบ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่โทน (16 มี.ค. 65)
ออกพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับบ้านเรือนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคช่วงหน้าแล้ง (15 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของ นายเอกชัย ตาคำ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งคัวะ (14 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ ร่วมกัน เพื่อช่วยเข้าดับไฟเพื่อไม่ให้เพลิงลุกไหม้ไปบ้านเรือนที่อยู่ข้างเคียง (14 มี.ค. 65)
แจกจ่ายน้ำให้กับ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (11 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ติดตาม กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และลงตรวจบ่อขยะ ในเขตตำบลไผ่โทน (11 มี.ค. 65)
ร่วมตอนรับและลงพื้นที่กับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการกักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 (11 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ ดับไฟบ่อขยะ หมู่ที่ 1 บ้านไทรพร้าว (11 มี.ค. 65)
พ้นยาฆ่าเชื้อโควิดบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อโควิด หมู่ที่ 8 (11 มี.ค. 65)
เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (10 มี.ค. 65)
เคลื่อนย้ายศพเพื่อนำไปฌาปกิจ ณ ฌาปนสถานบ้านไทรพร้าว เนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ในระหว่างกักตัว พร้อมทั้งเข้าพ้นฆ่าเชื้อโควิดบริเวณบ้านผู้เสียชีวิต (10 มี.ค. 65)
ร่วมสำรวจจุดสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านวังปึ้ง (9 มี.ค. 65)
พ้นยาฆ่าเชื้อโควิด บ้านผู้ป่วยโควิด หมู่ที่ 4 (9 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ พ้นยาฆ่าเชื้อโควิด สถานีตำตรวจภูธรไผ่โทน (8 มี.ค. 65)
ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงบ้านไทรพร้าว หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9 บ้านกิ่วนาค (8 มี.ค. 65)
ร่วมลงพื้นที่ พ้นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านผู้ป่าวโควิด-19 ในหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งควัะ (7 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงบ้านทุ่งควัะ หมู่ที่ 8 (7 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 ในพื้นที่เขตตำบลไผ่โทน (4 มี.ค. 65)
พ้นยาฆ่าเชื้อโควิด ทั้งหมด 3 แห่ง (4 มี.ค. 65)
แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการกักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ ตำบลไผ่โทน (4 มี.ค. 65)
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2565 (4 มี.ค. 65)
ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ปางยาว (4 มี.ค. 65)
เป็นตัวแทนรับมอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้ปลอดภัย จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ (3 มี.ค. 65)
หารือแก้ไขปัญหาเรื่องการกักตัวของผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อโวิด 19 และการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 (2 มี.ค. 65)
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดแพร่ (1 มี.ค. 65)
ร่วมเข้าอบรม ” โครงการฝึกอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565″ (1 มี.ค. 65)
ลงพื้นที่ พ้นยาฆ่าเชื้อโควิดบริเวณบ้านผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งคัวะ และ หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง
(28 ก.พ. 65)
โครงการการพัฒนาน้ำบาบาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในการป้องกันการเกิดอุทกภัย (28 ก.พ. 65)
ลงพื้นที่ในโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 (28 ก.พ. 65)
ลงพื้นที่ พ้นยาฆ่าเชื่อโควิด 19 รอบๆบริเวณและในตัวอาคาร โรงเรียนบ้านทุ่งควัะ หมู่ที่ 8 (24 ก.พ. 65)
ร่วมตอนรับและลงพื้นที่กับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการกักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านทุ่งควัะ (24 ก.พ. 65)
เข้ารับเกียรติบัตร โดยรับมอบจาก นายสมหวัง พ่วงบาง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการร่วมผลักดันขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15 ก.พ. 65)
เข้าร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ (MOU) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดแพร่ (15 ก.พ. 65)
โครงการส่งเสริมความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 (11 ก.พ. 65)
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2565 (10 ก.พ. 65)
พ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิท19 ที่หมู่ 3 บ้านแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (9 ก.พ. 65)
ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด บริเวณโดยรอบ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (7 ก.พ .65)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและสร้างความเข้าใจในการจัดการขยะในครัวเรือนในกับประชาชนในพื้นที่ (4 ก.พ. 65)
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เข้าพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบริเวณบ้านผู้ป่วยโควิด ที่หมู่ 1 บ้านไทรพร้าว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (2 ก.พ. 65)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งควัะ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (31 ม.ค. 65)
เข้าพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิท19 ที่หมู่ 3 บ้านแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (31 ม.ค. 65)
ลงพื้นที่ ควบคุมไฟป่า ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง (31 ม.ค. 65)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งควัะ ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ (28 .. 65)
เจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ออกซ่อมแซมไฟกิ่งในพื้นที่หมู่ 2 บ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ (28 .. 65)
ลงพื้นที่รวบรวมขยะอันตราย ในแต่ละหมู่บ้าน เขตตำบลไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (27 ม.ค. 65)
กิจกรรมออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปี 2565 (26 ม.ค. 65)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (10 ม.ค. 65)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2565(7 ม.ค. 65)
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ครั้งแรก (4 ม.ค. 65)

ประจำปี 2564
ซ้อมแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคาร Turbine โรงไฟฟ้าแม่กระทิง (20 ธ.ค. 64)
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2564 (3 ธ.ค. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2564 (3 ธ.ค. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day เดือน พฤศจิกายน 2564 (5 พ.ย. 64)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (22 พ.ย. 64)
กิจกรรมจิตอาสากับสถานีตำรวจภูธรไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ติดธงแดง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (16 พ.ย. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ริมทางหลวง บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 (3 ก.ย. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
กิจกรรม Big cleaning day ณ วัดบ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 (2 ก.ค. 64)
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอย (23 มิ.ย. 64)
รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (31 มิ.ย. 64)
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (4 มิ.ย. 64)
รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (29 พ.ค.64)
รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน เมษายน 2564 (29 เม.ย.64)