(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่อง วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
จ้างเหมาจัดหาวัสดุก่อสร้างพร้อมขนส่ง เพื่อซ่อมแซมพนังกั้นสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 และซ่อมแซมถนนสาธารณะบ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059254351)15 พ.ค. 6612,100.00
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. อบต.ไผ่โทน ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ? 20 มิถุนายน 2566 (26 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059149552)10 พ.ค. 669,723.48
ซื้ออาหารเสริม(นม) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ? 20 มิถุนายน 2566 (26 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059148046)10 พ.ค. 6621,560.76
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. อบต.ไผ่โทน ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ? 20 มิถุนายน 2566 (26 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059220490)10 พ.ค. 669,934.8
ซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ.ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ? 20 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059218708)10 พ.ค. 6621,772.14 
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้กับครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 417580004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059027546)02 พ.ค. 665,700.00
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66059012015)01 พ.ค. 66217,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049353033)27 เม.ย. 6613,010.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049164329)18 เม.ย. 6630,330.00
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม?โครงการส่งเสริมความรักและความผูกพันในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66049060354)5 เม.ย. 6626,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037584243)28 มี.ค. 666,998.00
จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง ลำห้วยกี้ บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037402412)21 มี.ค. 6690,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037358461)20 มี.ค. 6685,920.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ FORD) ทะเบียน กค 3814 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037405415)20 มี.ค. 6611,600.00
จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037243066)13 มี.ค. 6615,700.00
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037187241)10 มี.ค. 66130,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ทะเบียน บธ 4625 แพร่ (เลขที่โครงการ : 66037125261)8 มี.ค. 6640,200.00 
จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037103880)7 มี.ค. 666,000.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037105941)7 มี.ค. 6625,600.00
ซื้อเสื้อนักกีฬา ตามโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037040213)2 มี.ค. 6643,200.00
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาสากล และถ้วยรางวัล ตามโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลไผ่โทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037043099)2 มี.ค. 666,600.0
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037021500)1 มี.ค. 66200,350.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027572914)28 ก.พ. 66367,500.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027465165)23 ก.พ. 66363,600.00
จ้างเหมาจัดหา/จัดทำขบวนเครื่องสักการะ 5 อย่าง (ต้นดอก ต้นผึ้ง ต้นเทียน หมากสุ่ม หมากเบ็ง) ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027554680)23 ก.พ. 6615,000.00
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027370944)20 ก.พ. 6621,900.00
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027298658)15 ก.พ. 6625,270.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027258690)14 ก.พ. 66269,500.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027230062)13 ก.พ. 66304,700.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027176391)9 ก.พ. 6654,660.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027145126)8 ก.พ. 66140,000.00
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027121357)7 ก.พ. 66115,900.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027107293)6 ก.พ. 66110,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027035589)2 ก.พ. 66304,700.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027008716)1 ก.พ. 665,600.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017603265)30 ม.ค. 66377,100.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.ไผ่โทนจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017516833)26 ม.ค. 6616,110.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017506310)26 ม.ค. 6613,612.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. (1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017477494)25 ม.ค. 6667,381.44
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน (1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017481309)25 ม.ค. 6624,064.80
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 3814 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017445912)23 ม.ค. 6621,080.00
จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017393131)20 ม.ค. 66157,000.00
ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017327510)18 ม.ค. 665,640.00
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินสายระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารสนามกีฬา อบต.ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017333215)18 ม.ค. 6621,675.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาผิวดิน บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017184891)11 ม.ค. 6616,790.00
จ้างเหมาไถดัน ไถกลบและขุดดินบ่อขยะ บ้านทุ่งคัวะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017191723)11 ม.ค. 665,000.00
ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017278559)11 ม.ค. 6637,400.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017055083)4 ม.ค. 669,100.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127515699)28 ธ.ค. 6549,759.00
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 20 ถัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127518498)28 ธ.ค. 6550,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127339436)20 ธ.ค. 6520,211.18
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127341179)20 ธ.ค. 657,154.40
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127344250)20 ธ.ค. 655,881.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127067041)6 ธ.ค. 6513,810.00
จ้างงานจ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบ/และรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117481668)28 พ.ย. 6567,000.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117450176)24 พ.ย. 6519,440.52
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117451765)24 พ.ย. 656,881.60
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 5583 แพร่ และ กค 3814 แพร่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117196465)10 พ.ย. 656,190.00
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่สนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117209702)10 พ.ย. 65350,000.00
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขุดรื้อ วางท่อถมดินถนนการเกษตรสายห้วยทับช้าง บ้านปางยาว หมู่ 6 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117116514)07 พ.ย. 6526,030.00
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 3814 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117112801)03 พ.ย. 657,300.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107376785)25 ต.ค. 6519,440.
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107381427)25 ต.ค. 656,881.60
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107274724)25 ต.ค. 656,500.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ.เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107068289)30 ก.ย. 6518,885.30
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107070319)30 ก.ย. 656,568.80
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก) ศพด.อบต.ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097501900)19 ก.ย.6531,500.00
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (ลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ 11.5 นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097393462)15 ก.ย.657,500.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097399418)15 ก.ย.658,000.00
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้งานในด้านสาธารณสุข) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097396562)15 ก.ย.6575,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก,ท่อพีวีซี) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097357756)14 ก.ย.6513,240.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097332634)13 ก.ย.65356,800.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.,ท่อพีวีซี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097160178)7 ก.ย.6513,240.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087765381)30 ส.ค. 6528,105.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวบ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087563431)23 ส.ค. 655,800.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087529094)22 ส.ค. 6533,800.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087543152)22 ส.ค. 6519,784.60
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087547866)22 ส.ค. 656,881.60
จ้างงานจ้างสำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคา/ตรวจสอบ และรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่สนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087436064)19 ส.ค. 65100,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087405594)17 ส.ค. 6517,060.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087225235)9 ส.ค. 6517,230.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087184522)8 ส.ค. 6526,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in oneและเครื่องสำรองไฟ) กองคลัง (เลขที่โครงการ : 65087178070)8 ส.ค. 6519,400.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087143196)5 ส.ค. 6525,100.00
จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087151896)5 ส.ค. 6560,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087100101)4 ส.ค. 65218,400.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087081862)3 ส.ค. 6514,280.00
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087031664)2 ส.ค. 6521,060.00
จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077489140)26 ก.ค. 65180,800.00
ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077404046)22 ก.ค. 657,030.00
จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคํ๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077408084)22 ก.ค. 65320,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077338689)19 ก.ค. 657,374.26
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077342304)19 ก.ค. 6520,683.90
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077078728)5 ก.ค. 65281,600.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน มอก.) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077037840)4 ก.ค. 6511,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067631205)30 มิ.ย. 6516,523.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067493339)24 มิ.ย. 6514,541.00
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067497701)24 มิ.ย. 65500,000.00
จ้างโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์ฝึกอาชีพบ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067407688)21 มิ.ย. 6580,000.00
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067383157)20 มิ.ย. 659,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2565 (20 มิ.ย. ? 31 ก.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067159787)9 มิ.ย. 659,853.20
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2565 ( 20 มิ.ย. – 31 ก.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067161803)9 มิ.ย. 6526,979.00
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันดินโคลนสไลด์ริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067110886)7 มิ.ย. 65129,600.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด..อบต.ไผ่โทน ( 17 พ.ค.-17 มิ.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057451353)26 พ.ค. 657,507.20
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. (17 พ.ค. – 17 มิ.ย.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057454300)26 พ.ค. 6521,770.88
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057341383)23 พ.ค. 6599,000.00
ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057367204)23 พ.ค. 657,170.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057369324)23 พ.ค. 6514,755.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057315830)19 พ.ค. 658,893.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057339930)19 พ.ค. 656,270.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข 417/58/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057266753)18 พ.ค. 658,500.00
จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057255447)18 พ.ค. 65173,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057180248)12 พ.ค. 65252,500.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 5583 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057139665)02 พ.ค. 6511,543.16
จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047238788)20 เม.ย. 65428,800.00
จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047288602)20 เม.ย. 65428,800.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต 5583 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047226140)18 เม.ย. 6510,788.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 9563 แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037405325)23 มี.ค. 6513,100.00
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 9563 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037407592)23 มี.ค. 6518,810.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037354177)21 มี.ค. 657,999.86
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037355802)21 มี.ค. 6529,332.82
จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037050356)03 มี.ค. 65103,000.00
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผโทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037001745)01 มี.ค. 6535,000.00
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027487992)28 ก.พ. 6555,750.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027418350)24 ก.พ. 6521,763.06
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027419987)24 ก.พ. 655,935.38
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (เครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027161717)09 ก.พ. 656,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เป็นเงิน 18,620 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027116392)07 ก.พ. 6518,620.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027074317)04 ก.พ. 655,300.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027032984)02 ก.พ. 6516,000.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027031196)02 ก.พ. 6522,000.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017300271) 20 ม.ค. 65 5,161.20 
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017380884)20 ม.ค. 6518,924.40
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017248743)18 ม.ค. 6526,750.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งควั๊ะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017139210)11 ม.ค. 65180,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017031133) 05 ม.ค. 65 116,200.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65017004938)04 ม.ค. 6517,460.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127455789)28 ธ.ค. 647,200.00
จ้างปรับพื้นที่พร้อมจัดหาอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127440544) 24 ธ.ค. 64 8,800.00 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127406537) 24 ธ.ค. 64 17,945.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127405859) 24 ธ.ค. 64 319,200.00
จ้างปรับพื้นที่พร้อมจัดหาอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127416144)24 ธ.ค. 6410,800.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127390036)23 ธ.ค. 649,583.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127324940) 21 ธ.ค. 6419,870.62
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127327028) 21 ธ.ค. 64 5,419.26
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127343851) 21 ธ.ค. 64 50,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127305440)20 ธ.ค. 64380,000.00
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางสาธารณะ หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64127307827)16 ธ.ค. 6476,500.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117486847) 29 พ.ย. 64 6,745.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117486108) 25 พ.ย. 64 13,100.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนธันวาคม 2564 (2,783 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117385237) 23 พ.ย. 64 21,763.06
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ศพด.เดือนธันวาคม 2564 (759 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117386486)23 พ.ย. 645,935.38
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117125806) 01 พ.ย. 64 159,986.00
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107268975) 25 ต.ค. 64 6,021.40
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.อบต.ไผ่โทน เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107267516) 25 ต.ค. 64 20,472.76
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดติดป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนไผ่โทน จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107200395) 19 ต.ค. 64 60,000.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107155830) 04 ต.ค. 64 11,870.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 บีทียู) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097621151) 20 ก.ย. 64 27,800.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097498343) 17 ก.ย. 64 32,400.00 
วัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด (เลขที่โครงการ : 64097450909) 16 ก.ย. 64 5,600.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ All in one) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097437497) 15 ก.ย. 64 17,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one) กองคลัง (เลขที่โครงการ : 64097276858) 10 ก.ย. 64 17,000.00
ซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ/ซัมเมิร์ส) พร้อมท่อสูบส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุม พร้อมติดตั้ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097172980) 07 ก.ย. 64 60,500.00
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ไร้สาย แบบหิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097036648) 02 ก.ย. 64 9,500.00
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097049001) 02 ก.ย. 64 440,000.00
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097057349) 02 ก.ย. 64 421,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097011430) 01 ก.ย. 64 417,800.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097009476) 01 ก.ย. 64 19,377.96
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน เดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097007091) 01 ก.ย. 64 5,747.70
ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087676659) 31 ส.ค. 64 25,200.00
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087606797) 27 ส.ค. 64 440,000.00
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087525174) 25 ส.ค. 64 6,021.40
ซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087528259) 25 ส.ค. 64 20,300.72
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087500079) 24 ส.ค. 64 480,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087412392) 20 ส.ค. 64 10,187.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองการศึกษา (เลขที่โครงการ : 64087416304) 20 ส.ค. 64 5,350.00
จ้างเหมาจัดหาชุดเช็ตกล่องสำหรับทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร และ Compost starter สำหรับทำปุ๋ยหมักเศษอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087383840) 19 ส.ค. 64 65,000.00
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้า พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านไผ่โทน หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087411038) 19 ส.ค. 64 17,000.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087454391) 19 ส.ค. 64 28,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087242834) 13 ส.ค. 64 5,932.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปิ้นเตอร์ 1 เครื่อง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087249280) 13 ส.ค. 64 4,300.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087245138) 13 ส.ค. 64 62,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087252125) 13 ส.ค. 64 93,040.00
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ตค1389แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087163584) 09 ส.ค. 64 20,000.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087123196) 06 ส.ค. 64 13,130.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087100944) 05 ส.ค. 64 10,270.00
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกดินตะกอนและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ 5,7 และหมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087097339) 05 ส.ค. 64 59,700.00
จ้างเหมาเครื่องจักรขุดปรับสภาพพื้นที่กีดขวางทางน้ำ บ้านไ่โทน หมู่ 2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087087922) 05 ส.ค. 64 22,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64087044762) 03 ส.ค. 64 26,750.00
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077503642) 29 ก.ค. 64 400,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (19 รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077390468) 21 ก.ค. 64 5,230.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077416900) 21 ก.ค. 64 10,860.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( จำนวน 4 รายการ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077419181) 21 ก.ค. 64 15,000.00
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน สิงหาคม ( 2 ส.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2564 ) จำนวน 2,596 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077357363) 19 ก.ค. 64 20,300.72
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน สิงหาคม ( 2 ส.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2564 ) จำนวน 770 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077358033) 19 ก.ค. 64 6,021.40
จ้างโครงการต่อเติมห้องอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077321759) 16 ก.ค. 64 207,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077273101) 14 ก.ค. 64 316,260.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64077062110) 05 ก.ค. 64 144,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067476857) 25 มิ.ย. 64 18,755.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม (16 มิ.ย 2564 -31 ก.ค. 2564) จำนวน 3,894 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067148625) 09 มิ.ย. 64 30,451.08
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม (16 มิ.ย.64 – 31 ก.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067143492) 09 มิ.ย. 64 9,032.10
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067116122) 08 มิ.ย. 64 25,704.00
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067087348) 07 มิ.ย. 64 346,960.00
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายนาลุ่ม บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067057993) 04 มิ.ย. 64 268,890.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งควั๊ะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067070242) 04 มิ.ย. 64 196,300.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067011102) 01 มิ.ย. 64 5,600.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057339125) 24 พ.ค. 64 5,127.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057340157) 24 พ.ค. 64 17,000.00
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแทรกเตอร์ฟาร์ม (รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057357375) 24 พ.ค. 64 10,500.00
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057297383) 20 พ.ค. 64 17,000.00
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057113485) 11 พ.ค. 64 37,500.00
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (17 พ.ค. 2564 – 15 มิ.ย. 2564) จำนวน 770 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057120165) 11 พ.ค. 64 6,021.40
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (17 พ.ค. 2564 – 15 มิ.ย. 2564) จำนวน 2,684 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057122813) 11 พ.ค. 64 20,988.88
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057128917) 11 พ.ค. 64 12,820.00 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057041523) 05 พ.ค. 64 11,080.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำและสี จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057039556) 05 พ.ค. 64 120,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047399352) 28 เม.ย. 64 172,800.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047395408) 28 เม.ย. 64 22,260.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน 2 ตัว, เก้าอี้พนักพิงสูง 2 ตัว ,โต๊ะพับอเนกประสงค์ 10 ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047388665) 28 เม.ย. 64 38,600.00
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายนาลุ่ม บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047162347) 09 เม.ย. 64 225,900.00
จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายทราย บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047088837) 05 เม.ย. 64 8,500.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64047011712) 01 เม.ย. 64


6,000.00


– ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ( 1 เม.ย. – 14 พ.ค. 64 ) จำนวน 3,936 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037545806) 29 มี.ค. 64

30,779.52

– ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.ไผ่โทน ( 1 เม.ย. – 14 พ.ค. 64 ) จำนวน 1,152 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037548396)
29 มี.ค. 64


9,008.64


– ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64037449749)
24 มี.ค. 64


6,550.00


– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านกิ่วนาค หมู่ที่9
   ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037462585)
24 มี.ค. 64


356,000.00


– จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านทุ่งคัวะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037347377)
18 มี.ค. 64


384,000.00


– ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิต ,เครื่องวัดอุณหภูมิ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037089740)
04 มี.ค. 64


9,600.00


– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027419548)
23 ก.พ. 64


203,700.00


– ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64027377769)
22 ก.พ. 64


11,299.00


– ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่
   ตำบลไผ่โทน เดือน มีนาคม จำนวน 2,829
 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64027363711)
19 ก.พ. 6422,122.78– ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน มีนาคม
   จำนวน 828 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(เลขที่โครงการ : 64027361317)
19 ก.พ. 64


6,474.96


– ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 คัน,เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
   1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(เลขที่โครงการ : 64027323289)
17 ก.พ. 64 21,500.00
– ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้กับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 416/62/0071)
   กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027145427)
08 ก.พ. 64


7,270.00

– วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 20 รายการ (เลขที่โครงการ : 64027080077) 04 ก.พ. 64 19,635.00
– จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ขนาด 3×5 เมตร จำนวน 3 ป้าย
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027045251)
02 ก.พ. 64


6,750.00


– จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417/58/0004
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017462216)
25 ม.ค. 63


8,500.00


– ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน รอบ 5 จำนวน 720 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017466807)
25 ม.ค. 63


5,630.40


– ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่.ไผ่โทน รอบ 5 จำนวน 2,460 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017468150)
25 ม.ค. 63


19,237.20


– ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 64017427636)

22 ม.ค. 63


10,685.00


– ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง)
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (เลขที่โครงการ : 64017324911)
18 ม.ค. 63


22,000.00


– ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก 1 ชุด , เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว) กองช่าง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017311223)
18 ม.ค. 63


15,400.00


– จ้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64017155285)
11 ม.ค. 63


55,000.00


– จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางยาว หมู่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127532489)
29 ธ.ค. 63


256,000.00

– จ้างจัดหารถรับ-ส่งสำหรับเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะประเภท
   ขยะมูลฝอย ณ บ้านวังโป่ง หมู่ 5 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127544504)
28 ธ.ค. 635,911.92– ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน มกราคม 2564
   จำนวน 756 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127485488)
28 ธ.ค. 63

5,911.92

– ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
   เดือน มกราคม 2564 จำนวน 2,583 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127490188)
28 ธ.ค. 6320,199.06– จ้างเหมาทำป้ายบอกทางสะท้อนแสง พร้อมติดตั้ง (ป้ายบอกทางสะท้อนแสงสีขาวแผ่นเหล็กซิงค์อักษร
   และลูกศรสีดำ ขนาด 0.80×1.90 เมตร เสาปูนขนาด 4 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63127145276)
08 ธ.ค. 6325,500.00– ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย 84 ชุด เสื้อกั๊กแบบมีแถบสะท้อนแสง     สีส้มพร้อมตราสัญลักษณ์ 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127071649) 07 ธ.ค. 63


159,840.00


– จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถแทรกเตอร์ หมายเลข
   ทะเบียน ตค 1389 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127040635)
02 ธ.ค. 63


13,802.00


– ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117407247)
27 พ.ย. 63


21,942.92


– ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 828 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117406199)
27 พ.ย. 63


6,474.96


– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(เลขที่โครงการ : 63117341371)
24 พ.ย. 63


480,000.00


– ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถไถ ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ
   เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117015399)
02 พ.ย. 63


17,000.0


– ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63107318370)
27 ต.ค. 63


5,000.00


– จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (เลขที่โครงการ : 63107268124)
22 ต.ค. 63


47,290.00


– จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมพ่นยากำจัดวัชพืชบริเวณสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
   ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107256321)
21 ต.ค. 63


9,500.00


– จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมทางสัญจรเพื่อการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย
   เนื่องจากอุทกภัย บ้านไทรพร้าว หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 63

100,000.00
– จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนวาส์วทางส่งน้ำ สายแวคดั้มทางดูด เกลียวสปริง
   เกอร์และซ่อมกลอนประตูรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน
   บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 6311,800.00– ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน รอบ 4 จำนวน 1,548 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097586982)
24 ก.ย. 63


12,105.36


– ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน รอบ 4 จำนวน 5,160 กล่อง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(เลขที่โครงการ : 63097593432)
24 ก.ย. 63


40,351.20


– จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.ย. 63

8,164.00

– ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ โต๊ะทำงานเหล็ก 2 ตัว เก้าอี้นั่งทำงาน 3 ตัว)
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ก.ย. 63


38,400.00


– ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4,A3 ) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ก.ย. 63 8,375.00
– จ้างจัดจ้างเหมาค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 ก.ย. 63

22,000.00

– ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ )
   สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ก.ย. 63

16,444.00

– ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 63 20,358.00
– วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) สำนักปลัด 01 ก.ย. 63 12,200.00
– ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้และโต๊ะทำงานเหล็ก 2 ตัว)
   เป็นเงิน 19,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
01 ก.ย. 63


19,100.00


– ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ส.ค. 63 67,500.00
– ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังเคมีดับเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
   ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 636,000.00– ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน
   ตำบลห้วยโรงและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ส.ค. 63


8,140.00


– จ้างจ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
   ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงและองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ส.ค. 63


19,800.00


– ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก)กองการศึกษา 
   จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 63


7,200.00


– ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 63 5,600.00
– วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 24 รายการ 18 ส.ค. 63 13,117.00
– ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 63 15,700.00
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคั๊วะ หมู่ 8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 ส.ค. 63


400,000.00


– จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 สิงหาคม – 
   30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 63


16,000.00


– ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่โทน รอบ 3 จำนวน 1,548 กล่อง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 ก.ค. 63


12,105.36


– ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ไผ่โทน รอบ 3 จำนวน 5,160กล่อง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 ก.ค. 63


40,351.20


– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำวาย หมู่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 63


400,000.00

– ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 63 4,300.00
– ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 ก.ค. 63 4,300.00
– ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 ก.ค. 63 6,210.00
– จ้างโครงการงานจ้างสำรวจ/ ออกแบบ/ เขียนแบบ/ ประมาณราคา/ ตรวจสอบ และรับรอง
   แบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 63


150,000.00


– ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด เป็นเงิน 13,285 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 13,285.00
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วนาค หมู่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 มิ.ย. 63 400,000.00
– ซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่าพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิ.ย. 63 22,000.00
– จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ทาสีใหม่) หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 มิ.ย. 63 100,000.00
– จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ทาสีใหม่) หมู่ 2 ตำบลไผ่โทน 
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 มิ.ย. 63


100,000.00

– จ้างโครงการขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มิ.ย. 63


187,200.00

– ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ฉากกั้นห้องแผงครึ่งกระจกขัดลายแผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิ.ย. 63 24,000.00
– จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 ตัว 11 มิ.ย. 63 13,500.00
– จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 
   ตำบลไผ่โทน 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
28 พ.ค. 63


400,000.00


– ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 63 37,500.00
– ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 10865 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 63 10,865.00
– ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จำนวน 3 แห่ง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 63

 30,529.28

– จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 9563 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 63  12,700.00
– ซื้อจัดซื้อวัคซีนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
   ตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารรี 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
13 พ.ค. 63 22,350.00– ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก)จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พ.ค. 63  11,900.00
– จ้างจ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 63


 7,850.00


– จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กระทิง หมู่ที่3 ตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 63


400,000.00

– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
    จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 63


 300,000.00

– จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 63


 300,000.00

– จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 63


 300,000.00

– จ้างจ้างเหมาสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เม.ย. 63  137,700.00
– จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บธ4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63  12,205.00
– จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน4เครื่องและเครื่องสำรองไฟ1เครื่อง 20 เม.ย. 63  19,700.00
– ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึก Inkjet) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 63  12,250.00
– ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 63


 37,500.00

– ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 63  24,360.00
– ซื้อจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 63  30,000.00
– ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร มอก.) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 63  11,000.00
– ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 63  14,628.00
– ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 63
– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง
  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 63


– จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง
  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 63


– จ้างโครงการก้่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรพร้าว หมู่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง     
   จังหวัดแพร่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 63


– จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแบบเกเบี่ยน บ้านวังปึ้ง หมู่ 4 ตำบลไผ่โทน
   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 63


– จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,4,6 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะ
  เจาะจง
03 มี.ค. 63
– ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 มี.ค. 63
– ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะคอนกรีตระบบครัช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ. 63
– ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ครั้งที่ 3 ) 
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 63


– ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ก.พ. 63
– ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.อบต.ไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 ก.พ. 63
– จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) กองช่าง  14 ม.ค. 63
– ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพฐ. (1 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563)
  จำนวน 6,149 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ธ.ค. 62


– ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด. (1 มกราคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 )
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18 ธ.ค. 62


– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหารส่วน
  ตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 ธ.ค. 62


– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 63)  
– จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
  หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 62) 
– ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 62)   
– ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพฐ. 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 62) 
– ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 62) 

– จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 62) 
– จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 62)  
– จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 62)  

– จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (25 ก.ย. 62) 
– ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)
– ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)  
– ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 62) 
– ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 62)
– ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 62)
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 62)

– ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 62) 
– ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)       
– ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล พร้อมตู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 62)
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 62)

– ซื้อจัดซื้อชุดรับแขกขาเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
– จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (4 ก.ค. 62)
– จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (3 ก.ค. 62)
– ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 62)
– 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง สวนนายประเวศ กาสาร 
   สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (20 มิ.ย. 62)
– ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 62)  
– 
จ้างตรวจเช็คและวางระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (17 มิ.ย. 62)
– ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 62)
– ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)

– ซื้อนม UHT รสจืด ชนิดกล่อง 200 ซีซี จำนวน 1,518 กล่อง เพื่อแจกจ่ายแก่นักเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 3 แห่ง 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 62)

– ซื้อนม UHT รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1,240 กล่อง เพื่อแจกแก่เด็กเล็กศพด.อบต.ไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 62)

– จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 62)      
–  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 62)
–  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 642 โด๊ต 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 62)

–  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายฃะลอน้ำ หมู่ที่ 2,3,6,7 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 62)
–  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 62)
–  ซื้อวัสดุประกอบอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 62)
–  จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 62)
–  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 62)

–  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 62)    
– จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน งวดเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 62)
– จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 62)
– วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (20 ก.พ. 62)  
– จ้างซ่อมแซมรถเเทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 62)     
– จ้างรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
   ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (16 ม.ค. 62)
     
– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 62)
      
– ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 62)    
– จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 62)     
– จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน งวดเดือนมกราคม 2562 (2 ม.ค. 62)
– ซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24นิ้ว พร้อมเสาทาสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5นิ้ว สูง2.50เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 61)     
– ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 125 ซีซี ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อใช้งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 61)
  
– ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 61)
   
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
   DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 61)
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง หมูที่ 4 บ้านวังปิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 61)
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ (17 ก.ย. 61) 
– รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง กันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 ส.ค. 61)  
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 (17 ส.ค. 61)  
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (2 ก.ค. 61)  
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 61) 
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนเสาธง ซุ้มป้าย อบต. โคมไฟ และห้องไอซีที ของ อบต. (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (12 มี.ค. 61)  
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.ไผ่โทน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (12 มี.ค. 61) 
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (12 มี.ค. 61) 
– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (22 ก.ย. 60)
– ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (22 ก.ย. 60)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 60) 
– ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (8 ก.ย. 60)
– ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (22 ส.ค. 60) 
– ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด (18 พ.ย. 58)
– ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด (17 พ.ย. 58)
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 
   จำนวน 8 ชุด (17 พ.ย. 58)
– ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา (25 ก.ย. 58)