ประชาชนในเขตตำบลไผ่โทน ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่

วันที่นำขึ้นเรื่อง
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน