มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง บริหารท้องถิ่น ระดับต้น-สูง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ระดับต้น-สูง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง บริหารงานการคลัง ระดับต้น-สูง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง บริหารงานช่าง ระดับต้น-สูง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง บริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง เลขานุการและจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ-ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง การเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ-ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ-ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง วิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ-ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง วิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ-ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง พัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ-ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง วิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ-ระดับเชี่ยวชาญ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับอาวุโส
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ-ระดับอาวุโส
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่ง ปฏิบัติงานช่างโยธา ระดับปฏิบัติการ-ระดับอาวุโส