วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 2566รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
29 มี.ค. 2565รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน รอบ 6 เดือน
13 พ.ย. 2564รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน รอบ 6 เดือน