วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 2566รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
31 มี.ค. 2565รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
13 พ.ย. 2564รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน รอบ 12 เดือน