วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 2566รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มี.ค. 2565รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ประจำปีงบประมาณ 2564
25 ก.พ. 2565รายงานการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ระจำปีงบประมาณ 2564
1 ต.ค. 2563รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
1 ต.ค. 2562รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน