วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 มี.ค. 2565รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปี พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
17 มี.ค. 2565รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ประจำปี พ.ศ.2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
1 มี.ค. 2564รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เป็นเรื่องทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ประจำปีพ.ศ.2564 (1 เม.ย. 2564)
1 ต.ค. 2563รายงานสรุปผลการรับเรื่่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เป็นเรื่องทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ประจำปี พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 2563)
1 ต.ค. 2562รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เป็นเรื่องทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
ประจำปี พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 2562)