รายงานสรุปผลการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563 (9 ต.ค. 2563)