รายงานสรุปผลสถิติการเข้ารับบริการของประชาชน (9 ต.ค. 2563)