วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 66ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
26 เม.ย. 66หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
26 เม.ย. 66แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ปีงบประมาณ 2564-2566
26 เม.ย. 66ประกาศ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
16 มี.ค. 66โครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 มี.ค. 66หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 มี.ค. 66รายงานผลโครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16 มี.ค. 66ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
16 มี.ค. 66การขอใช้บัญชีสอบ (สายบริหาร)
16 มี.ค. 66ประกาศรับโอน (ย้าย) ธุรการ
27 เม.ย. 65รายงานผลโครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 เม.ย. 65โครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 พ.ย. 64หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
13 พ.ย. 64หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานตำบล
13 พ.ย. 64การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ และพนักงานจ้าง