แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 (LPA)

ด้านที่ 1 ข้อ 23 จำนวนกิจกรรมการจัดการขยะ
ด้านที่ 1 ข้อ24 จำนวนกิจกรรม/โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019