วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 2564แผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
30 ก.ย. 2564แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564
30 มิ.ย. 2564แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564
30 ธ.ค. 2563แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาม 2563