วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 2566ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
8 มี.ค. 2565แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
13 พ.ย. 2564แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
13 พ.ย. 2564แผนปฏิบัติการป้องกันการการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
13 พ.ย. 2564ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2560-2564)