การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกโรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ
การทิ้งขยะติดเชื้อ จากการป้องกันและตรวจหาเชื้อโควิค-19
ขยะจัดการได้….ด้วยมือเรา
10 พฤติกรรม เสี่ยงโรคเบาหวาน
แผ่นพับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
แผ่นพับ โควิด-19
แผ่นพับโรคไข้หวัดนก
แผ่นพับโรคไข้หวัดใหญ่
แผ่นพับโรคไข้เลือดออก
แผ่นพับโรคฉี่หนู 
แผ่นพับโรคเบาหวาน
แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า 
แผ่นพับโรคอ้วนลงพุง  
แผ่นพับโรคมะเร็ง
แผ่นพับโรคซาร์