วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 65รายงานผลโครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 เม.ย. 65โครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 พ.ย. 64แผนพัฒนาบุคลากร
13 พ.ย. 64หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
13 พ.ย. 64หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานตำบล
13 พ.ย. 64การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ และพนักงานจ้าง