องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดิมเป็นสภาตำบลไผ่โทน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2540 ปัจจุบันมีนายวิโรจน์ ยิงช้าง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนตั้งอยู่ที่ 37 หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ ระยะทางตำบลถึงอำเภอ ประมาณ 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 144.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 90,462.50 ไร่
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,556 คน แยกเป็น
– ชาย จำนวน 1,250 คน
– หญิง จำนวน 1,306 คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 19 คน/ตารางกิโลเมตร
ชุมชมที่ชื่อชุมชนชายหญิงรวม
1บ้านไทรพร้าว108110218
2บ้านไผ่โทน184201385
3บ้านแม่กระทิง150157307
4บ้านวังปิ้ง293277570
5บ้านจำวาย5178129
6บ้านปางยาว109126235
7บ้านห้วยเอียด8178159
8บ้านทุ่งคั๊วะ194201395
9บ้านกิ่วนาค8078158

ข้อมูล จปฐ ประจำปี 2564