อาชีพประชากรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร ทำนา ทำสวน พืชที่นิยมปลูกในพื้นที่มีข้าวโพด ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง มะขามหวาน มะม่วง ลำใย ฯลฯ
การเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากเลี้ยงไว้บริโภค ในครัวเรือน ได้แก่
– ปลา เลี้ยงเพื่อจำหน่ายบ้าง
– โคพื้นบ้าน สุกร กระบือ และไก่
ส่วนอาชีพรับราชการ รับจ้างและค้าขายสีส่วนน้อย
ภูมิประเทศภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอนตามเชิงเขา ประชาชนอาศัยตามไหล่เขา และหุบเขามีอาชีพในการทำการเกษตร
ตามไหล่เขาและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่
ภูมิอากาศตำบลไผ่โทน มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว อากาศฤดูร้อน
ร้อนจัด ฤดูหนาว หนาวจัด มีฝนตกชุกเป็นบางครั้ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 9 แห่ง
1. วัดไทรพร้าว
2. วัดไผ่โทน
3. วัดแม่กระทิง
4. วัดวังพึ่ง
5. วัดวิเวก
6. วัดบ้านไผ่โทน
7. วัดห้วยเอียด
8. วัดห้วยโรงใน
9. วัดปางยาว
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมทางภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเมืองเหนือ เป็นสื่อกลาง และมีภาษาประจำเผ่ากระจัดกระจาย
ประเพณีมีการจัดการตามฤดูกาลและวันสำคัญ การแต่งกายนิยมใส่ชุดเสื้อหม้อห้อม ผู้หญิงมีผ้าถุง
ผู้ชายนิยมใช้ ผ้าขาวม้า หรือกางเกงขาก๊วย
มีประเพณีการละเล่นพื้นเมือง เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น ปัจจุบันการละเล่นแบบพื้นเมืองไม่ค่อยพบเห็น
แต่จะมีงานรื่นเริงแบบสากลทั่วๆ ไป
การศึกษาในตำบล– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
– โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 2 แห่ง
– ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน) จำนวน 9 แห่ง
การสาธารณสุขในตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบลมีสถานีตำรวจ/ป้อมตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 แห่ง
การคมนาคม– ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 จังหวัดแพร่ – น่าน ผ่านหมู่ที่ 3, 6, 2 สภาพถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
– ทางหลวง หมายเลข 1216 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่ – น่าน) ผ่านหมู่ที่ 4, 5, 8, 7 สภาพถนนลาดยางแอสฟัลท์
– ถนน รพช. แพร่หมายเลข 11035 (ไผ่โทน – น้ำพุสูง) เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านหมู่ที่ 2, 1, 9
แหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ
หมู่ที่ 1 น้ำแม่คำมี และห้วยไทรพร้าว
หมู่ที่ 2 น้ำแม่คำมี และห้วยกี้
หมู่ที่ 3 น้ำแม่คำมี และห้วยแม่กระทิง
หมู่ที่ 4 ห้วยแม่กระทิง และน้ำตกตาดหมอก
หมู่ที่ 5 ห้วยปลาอีปู่
หมู่ที่ 6 น้ำแม่คำมี, ห้วยปางยาว
หมู่ที่ 7 ห้วยแม่คำปอง
หมู่ที่ 8 ห้วยแม่ถอน
หมู่ที่ 9 น้ำแม่คำมี, ห้วยโป่งปัน, ห้วยประตูผาและน้ำตกประตูผา

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
– ฝาย 14 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 79 แห่ง
– บ่อน้ำบาดาล 22 แห่ง
– ถังเก็บน้ำฝน 90 แห่ง
– สระน้ำสาธารณะ 5 แห่ง
– ระบบประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง
ไฟฟ้าในตำบลตำบลไผ่โทนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
ประปาในตำบลตำบลไผ่โทนมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
การสื่อสารในตำบลโทรศัพท์ ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
– มีที่ทำการไปรษณีโทรเลข จำนวน 1 แห่ง
– มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล– ร้านขายของขำ จำนวน 10 แห่ง
– ก๊าซหุงต้ม จำนวน 1 แห่ง
– โรงสี จำนวน 1 แห่ง
– ซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง
– ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง
– ร้านขายอาหาร/ก๋วยเตี๋ยว จำนวน 3 แห่ง
– ตลาดสด จำนวน 5 แห่ง