แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาม 2563