วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 66โครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 มี.ค. 66หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
16 มี.ค. 66รายงานผลโครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16 มี.ค. 66ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
16 มี.ค. 66การขอใช้บัญชีสอบ (สายบริหาร)
16 มี.ค. 66 ประกาศรับโอน (ย้าย) ธุรการ
27 เม.ย. 65รายงานผลโครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 เม.ย. 65โครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 พ.ย. 64แผนพัฒนาบุคลากร
13 พ.ย. 64หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
13 พ.ย. 64หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานตำบล
13 พ.ย. 64การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ และพนักงานจ้าง