หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผุ้แทนเกษตรกร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัประจำอำเภอ เรื่องกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (25 ม.ค. 66)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สามารถชำระภาษีได้ภายในเดือน มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ติดต่อสอบถาม โทร 086-4289922 ต่อ 108 หรือ 054-068866

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 )

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือก…