วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 พ.ย. 2563LPA ประจำปี 2563 ด้านที่ 1-23
16 พ.ย. 2563 LPA ประจำปี 2563 ด้านที่ 1-24
3 ก.ย. 2562ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี 2562 (3 ก.ย. 2562)
16 พ.ย. 2561ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) :
ประจำปี 2561 (16 พ.ย. 2561)
23 ส.ค. 2560ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) :
(สถ – อปท) ประจำปี 2560 (23 ส.ค. 2560)